Praktijk voor Mondzorg & Preventie
 
Praktijk voor Mondzorg & Preventie
Bloemendaalseweg 106
2061 CP  Bloemendaal
Tel. 06 - 195 898 31
info@mondzorgenpreventie.nl

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Praktijk voor Mondzorg & Preventie (hierna: ‘wij’). In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze patiënten. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Wij houden ons aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van onze patiënten en ieder ander die gebruik maakt van onze website.

Contactgegevens

Praktijk voor Mondzorg & Preventie
Bloemendaalseweg 106
2061 CP Bloemendaal
www.mondzorgenpreventie.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@mondzorgenpreventie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hiervoor gebruiken we een kantoorautomatiseringspakket waardoor uw gegevens in de database van dit pakket wordt opgeslagen. Met de leverancier van dit pakket hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • BSN-nummer
  • Medische gegevens die u aan ons heeft doorgegeven tijdens de intake of behandeling
  • Behandelverslagen
  • Foto’s die we van uw behandelaar (tandarts) hebben ontvangen

 

Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het uitvoeren van de behandeling en de communicatie met uw tandarts, parodontoloog en endodontoloog.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze medewerks zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 1. Het verzenden van een gemaakte of gewijzigde afspraak.
2. Het verzenden van een verslag van uw behandeling aan de tandarts
   
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

  •       Het verlenen van uw toestemming;

Bewaartermijn

Praktijk voor Mondzorg & Preventie bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Praktijk voor Mondzorg & Preventie vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patient, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).
Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken geen cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mondzorgenpreventie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen via info@mondzorgenpreventie.nl.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van onze medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mondzorgenpreventie.nl

OVERVEEN, 25 mei 2018

Aangesloten bij:
KRM   NVM